Hưỡng dẫn chi tiết tạo Plugin bình luận facebook cho blooger

 Nếu như bạn đang sở hữu một web hoặc blog thì việc sử dụng các plugin xã hội của facebook để tích hợp vào web/blog là một điều vô cùng cần thiết. Bài viết sẽ hưỡng dẫn các bạn tích hợp nút thích, chia sẻ  và chèn khung bình luận với quyền admin để có thể kiểm duyệt các bình luận .

Hưỡng dẫn tao Plugin bình luận Facebook cho web, Blog


1. Đầu tiên phải có một ứng dụng facebook dành cho nhà phát triển mời bạn đọc qua bài viết dưới để tạo Apps nhé.

   2. phần tiếp theo ta sẽ chè mã vào boolger.
Chèn code dưới trước thẻ </body> và thay 119076367756721  thành mã ứng dụng Facebook của bạn.

Thay mã 110004548698065 thành mã ID facebook cá nhân của bạn , Để lấy ID facebook cá nhân truy cập vào facebook đăng nhập vào trang cá nhân coppy link trên thanh trình duyệt - ví dụ https://www.facebook.com/nguoiphothi, tiếp theo truy cập vào địa chỉ https://findmyfbid.com/ và dán link vừa coppy vào và click Find numeric ID  bạn sẽ nhận được dãy ID facebook cá nhân

&lt;div id=&quot;fb-root&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;script&gt;(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = &#39;https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.11&amp;appId=119076367756721&#39;;
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));&lt;/script&gt;
<meta content='119076367756721' property='fb:app_id'/>
<meta content='110004548698065' property='fb:admins'/>
<meta content='https://www.facebook.com/119076367756721/' property='article:publisher'/>
<meta content='https://www.facebook.com/110004548698065/' property='article:author'/>
&lt;div id=&quot;fb-root&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;script&gt;(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = &#39;https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.11&amp;appId=119076367756721&#39;;
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));&lt;/script&gt;

Chèn doạn code sau dưới thẻ   <b:include data='post' name='post'/>   hoăc bất cứ chỗ nào mà bạn muấn xuất hiện khung bình luận và nút like, chia sẻ
<div class='fb-like' data-action='like' data-href='' data-layout='button_count' data-share='true' data-show-faces='false' data-width='520'/>

<div class='fb-comments' data-action='comments' data-href='' data-layout='button_count' data-share='true' data-show-faces='false' data-width='520'/>
Bạn nào có chỗ nào không hiểu hãy để lại bình luận mình sẽ hỗ trợi thêm.

Update - 31/01/2018

Đăng nhận xét

0 Nhận xét